Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fast Capital Oy (Y-tunnus: 2299167-7)
2. Rekisterin nimi
Perintärekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa sekä vireillä olevien että päättyneiden asioiden käsittelyn seuranta ja hallinta sekä perintätoimenpiteistä päättäminen. Järjestelmään rekisteröidään perintäasiat ja niihin liittyvät riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit; konkurssi-, velkajärjestely- ja yrityssaneeraus- ja konsultaatioasiat. Rekisteriin tallennetaan vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Järjestelmään kuuluu myös myyntireskontratietojen hallinta ja ylläpito sekä tietoja kirjanpitoaineistosta ja maksuliikenteestä. Rekisterin tarkoituksena on myös mahdollistaa kuluttaja- ja yksityisvelallisten henkilöluottotietojen tallentaminen jatkotoimenpideharkinnassa olevien tehtävien osalta velkojille annettavia jatkotoimenpidesuosituksia varten. Henkilöluottotietoja ei luovuteta suoraan velkojille vaan henkilöluottotietojen tallentaminen Fast Capital Oy:n luottotietokantaan mahdollistaa sen, että voimme velkojille joko suositella saatavan siirtämistä oikeudelliseen perintään tai kirjaamista luottotappioksi.
4. Rekisterin tietosisältö
Toimeksiantajat: Rekisteröidyn nimi, henkilö-/y-tunnus, yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet, tiedot perittävistä saatavista, pankkiyhteystiedot, laskutus- eli myyntireskontratiedot sekä muita toimeksiantajan ilmoittamia ja muutoin saatuja toimeksiantajaan ja/tai asioiden hoitoon liittyviä tietoja.
Velalliset: Rekisteröidyn nimi, syntymäaika/henkilö-/y-tunnus, yhteystiedot, tiedot velasta sekä sen määrästä ja perusteesta, asian käsittelyvaiheet, päätökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet, asiaan liittyvät velallisen itsensä ilmoittamat tiedot sekä muut mahdolliset lisätiedot.
Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden kohdalle on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä (maksuhäiriöstä) tai muu luottotietolain 12 § tai 13 §:ssä mainittu tieto. Tallennettavat tiedot perustuvat luottotietolakiin. Maksuhäiriömerkinnän yhteydessä on mainittu maksuhäiriön laatu, mahdollinen euromäärä, tietolähde, mahdollinen velkojatieto, rekisteröintipäivä ja häiriöpäivä (esim. päivä, jolloin suoritustuomio on annettu tai varattomuus todettu). Rekisteriin voidaan merkitä myös muita luottotietolain 13 §:ssä mainittuja maksuhäiriöön liittyviä tietoja.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Saatavaa ja velallista koskevia tietoja saadaan toimeksiantajalta, luottorekisterinpitäjältä, numero- ja yhteystietopalvelusta, osoitepalvelusta ja väestötietojärjestelmästä, esitutkinta- ja oikeusasiakirjoista sekä ulosottoviranomaiselta. Henkilöluottotietoja hankitaan vain Suomen Asiakastieto Oy:n henkilöluottotietokannasta.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan lähinnä tuomioistuimelle asian käsittelyn yhteydessä ja ulosottoviranomaiselle täytäntöönpanotoimenpiteitä varten. Lisäksi velallista koskevia tietoja luovutetaan kunkin velan toimeksiantajalle ja tietyissä tapauksissa luottotietorekisterinpitäjälle. Luovutuksen perusteena on edellä mainituissa tilanteissa toimeksiantajan kanssa tehty sopimus luovuttaa hänen puolesta tietoja. Luovutus tapahtuu joko manuaalisesti kirjeiden välityksellä tai sähköisesti. Toimeksiantajan tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta edelleen. Henkilöluottotietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
(säilytyspaikka ja suojaaminen)
Lähtökohtaisesti manuaalista aineistoa ei kerry, mutta näin tapahtuessa kaikki manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsyoikeus.
B. ATK:lle talletetut tiedot
(rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Rekisteriä käyttävät perintäasioita hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta. Rekisterinkäyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Osa rekisteriin sisältyvistä tiedoista on julkisia ja saatavissa julkisista asiakirjoista, muutoin tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötunnusta käytetään niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät. Tulos- ja toimintakertomuksia yms. varten järjestelmästä on saatavilla tilastotietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. ATK-järjestelmä on lukitussa tilassa. Yrityksen toimitilassa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä. ATK-järjestelmä on suojattu ulkopuolisilta. Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttöoikeutta. Rekisteriä on mahdollisuus käyttää vain työpaikalla. Järjestelmästä otetaan säännöllisin aikavälein varmuuskopiot.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Fast Capital Oy

Kauppakatu 7 A 12

18100 Heinola

 
Etusivu
Palvelut